REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOMNATA-KSIAZEK.PL

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy


Sklep internetowy komnata.ksiazek.pl funkcjonujący pod adresem www.komnata-ksiazek.pl  prowadzony jest przez:

Wydawnictwo Komnata Książek sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6/67, 30-415 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000952091, numer NIP: 6793232256, numer indentyfikacyjny REGON: 521157592.

 • 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • EPUB – książka elektroniczna w formacie EPUB, EPUB to plik elektroniczny, który umożliwia: dostosowanie wielkości czcionki do potrzeb użytkownika, elastyczne dostosowanie treści do wielkości ekranu. Pliki ten można odczytywać na Urządzeniach Elektronicznych;
 • Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
 • Komnata Książek – Wydawnictwo Komnata Książek sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6/67, 30-415 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000952091, numer NIP: 6793232256, numer indentyfikacyjny REGON: 521157592;
 • Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta;
 • Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej komnata-ksiazek.pl;
 • MOBI – format pliku przystosowany do czytników Kindle;
 • Oferta– towary umieszczone na stronie internetowej komnata-ksiazek.pl i oznaczone jako dostępne;
 • Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie;
 • PDF– (ang. portable document format) format pliku przystosowany do odczytu na urządzeniach np. komputer, tablet, smartphone wyposażonych w oprogramowanie do odczytu np. Adobe Reader;
 • Plik – plik elektroniczny, w którym zawarta jest treść przeznaczona do odczytu (audiobook, e-book i inny produkt cyfrowy) za pomocą Urządzenia Elektronicznego;
 • Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych;
 • Regulamin– niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy komnata-ksiazek.pl oraz zamówień telefonicznych i mailowych;
 • Rejestracja – procedura zakładania Konta Klienta przez Klienta.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Sklep– sklep internetowy komnata-ksiazek.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu Towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.komnata-ksiazek.pl;
 • Sprzedaż Pliku – odpłatne udostępnienie przez Sklep, na zamówienie Klienta, Pliku wraz z udzieleniem licencji, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku, na warunkach określonych w licencji;
 • Towar – produkt oferowany do sprzedaży we wszystkich kategoriach Sklepu, w tym Plik;
 • Umowa sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży Towarów, w tym Sprzedaż pliku w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Usługi– usługi świadczone przez Sklep na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin polegające na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności komnata-ksiazek.pl;
 • Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone do pobierania i odczytu Plików (np. komputer stacjonarny, komputer osobisty, tablet, smartphone, e-czytnik), pozwalające na obsługę formatów „.epub”, „.mobi” lub „.pdf”;
 • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia z Wydawnictwo Komnata Książek sp. z o.o. Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów;
 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta Klienta oraz pozostałych Usług,
  • warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień,
  • zasady zawierania Umów sprzedaży.
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  • procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)
  • 1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej)
  • około 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym
  • dostęp do Internetu
  • sugerowana rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768 pikseli
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari 8.0, Chrome;
  • najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player.
 4. Dla celów związanych z zawieraniem Umowy sprzedaży oraz realizacją Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail). 
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług, w szczególności prawa autorskie, nazwa komnata-ksiazek.pl oraz elementy graficzne składające się na stronę internetową www.komnata-ksiazek.pl, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Wydawnictwu Komnata Książek sp. z o.o lub podmiotom, z którymi Wydawnictwo Komnata Książek sp. z o.o zawarła stosowne umowy.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie Zamówień poprzez Sklep możliwe jest po zalogowaniu się do Konta Klienta lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez dokonywania Rejestracji.
 7. Adres email podany przez Klienta w toku składania Zamówienia lub podczas rejestracji Konta Klienta, będzie wykorzystywany przez Sklep na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień i usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
 8. Korzystanie z komnata-ksiazek.pl, w tym z zasobów, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów, jest nieodpłatne.
 • 3

Rejestracja

 1. Dokonanie Rejestracji umożliwia:
  • edycję adresów dostaw,
  • powiązanie Konta Klienta z mediami społecznościowymi,
  • korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych Klientom posiadającym Konto,
  • skorzystanie z usługi newslettera i rezygnację z tej usługi, ustalanie preferencji w zakresie treści newslettera,
  • usunięcie Konta Klienta,
  • uzyskanie dostępu do historii Zamówień,
  • zdefiniowanie adresów dostaw i danych do faktur VAT.
 2. W celu dokonania Rejestracji Klient zobowiązany jest:
  • podać swoje dane osobowe określone przez Sklep jako obowiązkowe, poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego w komnata-ksiazek.pl,
  • zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację.
 3. Podczas dokonywania Rejestracji Klient, wypełniając formularz rejestracyjny, ustala login oraz definiuje hasło do Konta Klienta.
 4. Klient zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła do Konta Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do podania poprawnych i prawdziwych danych osobowych. W przypadkach prawem określonym Klient ponosi wobec Sklepu odpowiedzialność za szkody spowodowane podaniem danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Klienta.
 6. Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem, a Komnata Książek umowy o udostępnienie Konta Klienta na czas nieoznaczony.
 7. Konto prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta Klienta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta Klienta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 8. W celu usunięcia Konta Klienta należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo ze Sklepem albo skorzystać z funkcjonalności Konta. Dyspozycja usunięcia Konta Klienta złożona telefonicznie bądź drogą mailową jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, że osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem Konta Klienta, które ma być usunięte. Usunięcie Konta Klienta następuje w niezwłocznie w przypadku skorzystania z funkcjonalności Konta Klienta, a w przypadku złożenia żądania telefonicznie bądź mailowo nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania. Usunięcie Konta oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Komnatą Książek o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
 9. Sklep jest uprawniony do zablokowania Konta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • 4

Obowiązki i uprawnienia Klienta oraz Komnaty Książek

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania oraz urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w komnata-ksiazek.pl niezamówionej informacji handlowej (spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 • korzystania z Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 • korzystania z komnata-ksiazek.pl w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Komnaty Książek, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach komnata-ksiazek.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Towarów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,
 • niepodejmowania działań w szczególności polegających na: korzystaniu z kont innych Klientów lub udostępnianie Konta Klienta, w tym udostępnianie loginu lub hasła do Konta Klienta innym osobom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do kont innych Klientów,
 • niezwłocznego powiadomienia Komnaty Książek o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z komnata-ksiazek.pl,
 • Klient posiadający Konto, o ile Sklep przewiduje takie funkcjonalności, może dodawać treści (komentarze) w komnata-ksiazek.pl. Treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się treści niezgodne z charakterem danej funkcjonalności Sklepu (np. niemerytoryczne, naruszające prywatność osób trzecich, służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, itp.). Dodanie danej treści do komnata-ksiazek.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że jest uprawniony do dodania tej Treści w komnata-ksiazek.pl (w tym w szczególności udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób) oraz udzieleniem Komnacie Książek niewyłącznej licencji na korzystanie z tej treści (w całości lub we fragmentach) w działalności Komnaty Książek (w tym w szczególności na utrzymywanie w zasobach systemu informatycznego bez ograniczeń czasowych oraz udostępniania w komnata-ksiazek.pl w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej). Z tytułu udzielenia powyższej licencji Klientowi nie przysługuje od Komnata Książek jakiekolwiek wynagrodzenie. Udzielona Komnacie Książek licencja uprawnia do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym z Komnatą Książek.
 • Komnata Książek zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usunięcia danej treści publikowanej przez Klienta w komnata-ksiazek.pl, jeżeli będzie:
  1. sprzeczna z prawem,
  2. naruszać prawa osób trzecich,
  3. zasady współżycia społecznego,
  4. postanowienia niniejszego Regulaminu.

O zamiarze skorzystania z uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzednim, Komnata Książek powiadomi Klienta na adres e-mail podany w toku Rejestracji.

 • Komnata Książek zastrzega, że podstawową funkcjonalnością Sklepu jest sprzedaż Towarów, a nie przechowywanie czy udostępnianie treści dodanych przez Klienta w komnata-ksiazek.pl. W związku z czym Klient przyjmuje do wiadomości, że Komnata Książek może w każdym czasie zaprzestać ich udostępniania w komnata-ksiazek.pl.
 • Jeżeli dana treść udostępniona przez Klienta będzie miała charakter bezprawny, Komnata Książek, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwi dostęp do takiej treści w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości w tym zakresie. Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie ma obowiązku sprawdzania treści udostępnianych w komnata-ksiazek.pl
 • 5

Składanie i realizacja zamówień

 1. Komnata Książek prowadzi sprzedaż Towarów 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 1) i 2) Regulaminu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i Regulaminie znajdujących się w Sklepie. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 3), składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach uzgodnionych w trakcie rozmowy telefonicznej i Regulaminie.
 3. Klient, zamierzający nabyć Towar inny niż Plik, może złożyć zamówienie w trzech trybach:
  • za pośrednictwem komnata-ksiazek.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:
   1. po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu – w przypadku Klienta, który ma już Konto Klienta,
   2. bez rejestracji;
  • e-mailowo– przesyłając e-mail na adres sklep@komnata-ksiazek.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje:
   1. zamawiany Towar,
   2. ilość zamawianego Towaru,
   3. imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, e-mail,
   4. w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u – jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, stosowne oświadczenie w tym zakresie,
   5. sposób dostawy,
   6. forma płatności,
   7. adres dostawy,
   8. w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu;
  • telefonicznie wykonując połączenie telefoniczne na numer 798 055 979 od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych na komnata-ksiazek.pl i podając w rozmowie telefonicznej następujące informacje:
   1. zamawiany Towar,
   2. ilość zamawianego Towaru,
   3. imię, nazwisko lub firma, adres do wysyłki, numer telefonu,
   4. w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u – jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, stosowne oświadczenie w tym zakresie,
   5. sposób dostawy,
   6. forma płatności,
   7. w przypadku składania zamówienia przez Klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu.
 1. Klient, składając zamówienie poprzez Sklep, chcący nabyć Towar inny niż Plik, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. W trakcie składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu, Klient przechodzi przez wskazane etapy:
  • wybiera zamawiane Towary i ich ilość;
  • wybiera sposób dostawy;
  • wybiera formę płatności;
  • wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta); 
  • oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku
  • w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u – jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego,
  • potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Sprzedaż Pliku możliwa jest tylko za pośrednictwem komnata-ksiazek.pl  na następujących zasadach:
  • Klient, nabywając Plik, uzyskuje dostęp do Pliku oraz uzyskuje licencję, dającą prawo do korzystania z Plików na warunkach określonych w Regulaminie;
  • licencja, o której mowa w punkcie a powyżej, jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:
   1. utrwalanie,
   2. przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzeń Elektronicznych,
   3. odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta, obejmującego również korzystanie z Pliku przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Klientem.
  • Klientowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Pliku, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form korzystania nieprzewidzianych Regulaminem.
  • w trakcie składania Zamówienia na Plik, Klient, przechodząc przez kolejne etapy:
   1. wybiera zamówiony Plik,
   2. wskazuje adres miejsca pobytu Klienta niezbędny do rozliczeń między Sprzedawcą a Urzędem Skarbowym,
   3. potwierdza domyślny sposób płatności (płatność on-line) i dostawy (przekazanie pliku na skrzynkę e-mail Klienta),
   4. podaje swoje dane w celu zabezpieczenia praw z licencji praw autorskich do Pliku,
   5. uzupełnia niezbędne dane, wymagane do właściwego rozliczenia transakcji np. NIP,
   6. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku,
   7. w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u – jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego,
   8. opcjonalnie – wyraża zgodę na dostarczenie Pliku przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz potwierdza, że został poinformowany o utracie z tego powodu prawa do odstąpienia od umowy,
   9. potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
  • Jeżeli Klient wyraził zgodę, o której mowa w pkt 3) lit h., to z chwilą wpływu na rachunek Sklepu płatności on-line, Sklep niezwłocznie udostępnia Plik, który zostaje przekazany na skrzynkę mailową Klienta wskazaną przy składaniu zamówienia bądź powiązaną z Kontem Klienta, a w razie braku takiej zgody, Plik zostanie przekazany na skrzynkę mailową Klienta wskazaną przy składaniu zamówienia bądź powiązaną z Kontem Klienta po upływie terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Po złożeniu zamówienia w sposób określony w § 4 ust. 3-5 Sklep przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:
  • Zamówienia przez stronę internetową Sklepu – Klient posiadający Konto Klienta i Klient nie posiadający Konta Klienta otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep, które zostaje przekazane do realizacji.
  • Zamówienia złożone poprzez e-mail – Klient dokonujący zakupów otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, które zostaje przekazane do realizacji.
  • Zamówienia telefoniczne – po złożeniu przez klienta oświadczenia dotyczącego zawarcia Umowy, Klient otrzymuje na trwałym nośniku (po zakończeniu rozmowy telefonicznej) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które zostaje przekazane do realizacji.
 5. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży w formie faktury, która zostanie przekazana Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej na adres mailowy wskazany przy składaniu Zamówienia. Klient, kupujący więcej niż jeden Towar, chcący otrzymać odrębne faktury na poszczególne Towary lub na inne dane Kupującego, powinien złożyć odrębne zamówienia na Towary objęte poszczególnymi fakturami.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy. 
 • 6

Ceny towarów

 1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze.
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny: 
  1. wyrażone są w złotych polskich;
  2. zawierają podatek VAT;
  3. nie zawierają kosztów przesyłki. 
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Klient oprócz ceny za Towar inny niż Plik zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.
 5. Regulamin promocji  określa warunki i zakres przeprowadzanej każdorazowej akcji promocyjnej w Sklepie.
 • 7

Zmiana Zamówienia przez Klienta

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym Zamówieniu przyjętym przez Sklep do realizacji do momentu przygotowania Zamówienia do wysyłki lub do momentu wysłania przez Sklep Pliku na adres mailowy Klienta. Po przygotowaniu Zamówienia do wysyłki, konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.
 2. Modyfikacji Zamówienia można dokonać przez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail sklep@komnata-ksiazek.pl.  Klient dokonujący modyfikacji Zamówienia otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem modyfikacji Zamówienia.  
 3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym Zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych Towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego Zamówienia.
 • 8

Formy Płatności

 1. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • za pomocą karty płatniczej:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
  • za pośrednictwem podmiotu świadczącego obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  • za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU S.A.
 2. Za Zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od dnia jego złożenia.
 3. Nieopłacenie Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej powoduje jego automatyczne anulowanie.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, Sklep dokona zwrotu w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup.
 • 9

Czas realizacji zamówienia

 1. Na stronie Sklepu przy każdym Towarze innym niż Plik podana jest w Dniach roboczych dostępność tego Towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego Zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep przekaże zamówiony Towar do wysyłki do Klienta, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas: dostępności Towaru + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. W razie opóźnienia Sklepu z realizacją Zamówienia w terminie 30 (trzydziestu) dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację Zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.
 3. Wysyłka Towarów innych niż Plik, o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości Zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych Towarów. W przypadku złożenia zamówienia na Towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni, Sklep zaoferuje Klientowi podział Zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.
 4. Towary inne niż Pliki objęte:
  • zamówieniem złożonym przez stronę internetową Sklepu,
  • zamówieniem e-mailowym,
  • zamówieniem telefonicznym,  

są dostarczane do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera bądź za operatora systemu paczkomatów, zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy.

 1. Termin otrzymania przez Klienta Towaru uzależniony jest od rodzaju Towaru i – w przypadku Towarów innych niż Plik, wybranego przez niego sposobu dostawy i wynosi:
 • w przypadku sprzedaży Towarów innych niż Plik:
  1. w Polsce:
   • za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka biznesowa): 3-5 Dni roboczych + czas dostępności Towaru;
   • za pośrednictwem firmy kurierskiej: 1-3 Dni robocze + dostępność Towaru;
   • za pośrednictwem operatora systemu paczkomatów: 1-3 dni robocze + dostępność Towaru;
  2. w krajach Unii Europejskiej:
   • za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka ekonomiczna): 10 Dni roboczych + czas dostępności towaru;
   • za pośrednictwem firmy kurierskiej: 3-7 Dni robocze + dostępność Towaru;
  3. w krajach poza Unią Europejską:
   • za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa): 7-14 Dni roboczych + czas dostępności towaru
   • za pośrednictwem firmy kurierskiej: 7-12 Dni robocze + dostępność Towaru;
 • w przypadku udostępnienia Plików w drodze podstawienia Plików do dyspozycji Klienta wraz z zapłatą ceny: 
  1. w przypadku gdy Klient wyraził zgodę, o której mowa w § 5 ust. 5 pkt 4) lit. h. – poprzez niezwłoczne przesłanie Pliku Klientowi na adres mailowy,
  2. przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 5 ust. 5 pkt 4) lit. h. – poprzez przesłanie Pliku Klientowi na adres mailowy niezwłocznie po upływie 14 (czternastu) dniowego terminu na odstąpienie od umowy.
 1. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty dostawy jest dostępny pod adresem: https://komnata-ksiazek.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4 oraz w zakładce Koszty wysyłki (znajdującej się w stopce strony).
 • 10

Reklamacje

 1. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są Towarami oryginalnymi i niewadliwymi. 
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony Towar okaże się wadliwy (niezgodny z Umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:
 • obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument lub osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez powyższego Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 • wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.
 1. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@komnata-ksiazek.pl lub telefonicznie pod numerem 798 055 979. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji na następujący adres: Wydawnictwo Komnata Książek sp. z o.o., ul. Wadowicka 6/67, 30-415 Kraków.
 2. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany Towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Inne reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.
 5. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie.
 6. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada Towaru jest nieistotna.
 8. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sklep ma możliwość zaoferowania innego Towaru w zamian za Towar reklamowany, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.
 9. W przypadku reklamacji dot. zakupu Plików Klientowi przysługują uprawnienia zapisane w ust. 2. niniejszego paragrafu. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 • 11

Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym Towarem (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta).
 2. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.
 3. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym albo do Sklepu;
  • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 Regulaminu.
 • 12

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru przez konsumenta oraz osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego następuje na zasadach określonych w ust. 2-7.
 2. W przypadku Umowy Sprzedaży Pliku, konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, ze względu na charakter Pliku, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie wskazanym w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu.
 3. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 nie przysługuje, jeżeli podmiot wskazany w ww. ustępie wyraził zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie spełnienia świadczenia tj. przed upływem 14 (czternastu) dni.
 4. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia:
  • odebrania Towaru innego niż Pliki przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego lub wskazaną przez nich osobę trzecią,
  • odebrania ostatniego Towaru innego niż Pliki, w przypadku zamówień więcej niż jednego Towaru dostarczanych partiami,
  • zawarcia Umowy Sprzedaży Plików.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym dokonano odstąpienia od Umowy. Jeżeli odstępujący od Umowy wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu odstępującemu od Umowy poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.
 2. Odstępujący od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. Odstępujący od Umowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru związane z dostarczeniem Towaru do Sklepu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru Towaru, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej – powinno być podpisane.
 5. Odstępując od umowy można skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. 
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej na adres: Wydawnictwo Komnata Książek sp. z o.o., ul. Wadowicka 6/67, 30-415 Kraków albo przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@komnata-ksiazek.pl albo kontaktując się ze Sklepem pod numerem 798 055 979.
 7. Zwracany Towar powinien zostać wysłany w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na adres: Wydawnictwo Komnata Książek sp. z o.o., ul. Wadowicka 6/67, 30-415 Kraków
 8. Zwrot środków pieniężnych odstępującego od umowy nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy płatności, chyba że odstępujący od umowy wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 13.
 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania.
 • 13

Newsletter

 1. Klient może skorzystać z dobrowolnej i nieodpłatnej usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na adres e-mail podany przez Klienta treści marketingowych (informacje handlowe) Sklepu i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Komnaty Książek i jej partnerów biznesowych).
 2. Klient może zamówić subskrypcję newslettera poprzez:
  • zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym dostępnym na ksiazek.pl,
  • wybór w funkcjonalności Konta („Newslettery”).
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie samodzielnie za pośrednictwem funkcjonalności Konta, przesyłając e-maila na adres sklep@komnata-ksiazek.pl.
 • 14

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Wydawnictwo Komnata Książek sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6/67, 30-415 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000952091, numer NIP: 6793232256, numer indentyfikacyjny REGON: 521157592, e-mail: sklep@komnata-ksiazek.pl. 
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i  wykonania przez Sklep Umowy sprzedaży Towarów oraz Plików oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klient w każdym momencie może skontaktować się z Komnatą Książek pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Wadowicka 6/67, 30-415 Kraków lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@komnata-książek.pl.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności.
 • 15

Wystawianie recenzji

 1. Klient może dobrowolnie wystawić recenzję dotyczącą towarów oferowanych przez Sklep.
 2. Sklep po dokonanych zakupach wysyła do Klienta wiadomość na adres e-mail powiązany z Kontem Klienta z prośbą o wystawienie recenzji. W razie braku wystawienia recenzji po otrzymaniu pierwszej wiadomości e-mail, Sklep ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości e-mail po minimum 7 dniach.
 3. Wystawione przez Klienta recenzje są publikowane w Sklepie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep.
 4. Wystawienie recenzji nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sklepu, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sklepu lub osób trzecich.
 5. Autorami recenzji nie mogą być pracownicy Sklepu bez względu na podstawę zatrudnienia.
 6. Wystawiona recenzja może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora po kontakcie ze Sklepem na adres e-mail: sklep@komnata-książek.pl.
 7. Sklep może usunąć recenzję, jeśli uzna, że zawiera ona treści wulgarne, naruszające prawo (w tym w szczególności: dobra osobiste, prawa własności intelektualnej Komnaty Książęk lub osób trzecich) bądź postanowienia Regulaminu.
 • 16

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  • Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
 • 17

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentowi oraz  osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy:
  • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Komnatę Książek, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu,
  • zmiana warunków lub procesu zawierania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Komnatę Książek,
  • poprawa obsługi Klientów,
  • zmiana danych Komnaty Książek, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym Regulaminie,
  • potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,
  • konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Komnatę Książek.
 4. Komnata Książek zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na komnata-ksiazek.pl oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 5. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Komnatę Książek, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta posiadającego Konto Klienta, o ile nie wypowie umowy o świadczenie Usług (nie zrezygnuje z Konta Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Regulamin obowiązuje od 23 maja 2022 r.